فایل کامل#پروژه مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌#

گزارشگری‌ مالی‌,پروژه مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌,دانلود پروژه حسابداری,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود,مقاله,پروژه,تحقیق,رشته حسابداری,رشته مدیریت,پروژه مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌پروژه مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌#39006697#tic
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل پروژه مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ را مشاهده می نمایید

:


مقدمـه‌

هدف‌ و جايگاه‌
1.
جهت‌ دستيابي‌ به‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ هماهنگ‌، وجود يك‌ مجموعه‌
پيوسته‌ از "اهداف‌" و "مباني‌" مرتبط‌ كه‌ بتواند ماهيت‌، نحوه‌ عمل‌ و
حدود گزارشگري‌ مالي‌ را مشخص‌ كند لازم‌ است‌. چنين‌ مجموعه‌اي‌، همانند
يك‌ قانون‌ پايه‌، در تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ و حل‌ و فصل‌
مسائلي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در اين‌ راه‌ پيش‌ آيد، ملاك‌ عمل‌ قرار خواهد
گرفت‌. علاوه‌بر مزيت‌ فوق‌، وجود يك‌ مجموعه‌ از مفاهيم‌ نظري‌، به‌
تعيين‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌اي‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ و محدودكردن‌
رويه‌هاي‌ حسابداري‌ به‌منظور افزايش‌ قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ اطلاعات‌ مالي‌
كمك‌ خواهد كرد.

2. از آنجا كه‌ مفاهيم‌ نظري‌، به‌ عنوان‌ يك‌
نظام‌ منسجم‌ از اهداف‌ و مباني‌ مرتبط‌، به‌منظور تهيه‌ استانداردهاي‌
حسابداري‌ هماهنگ‌ و تعيين‌ حدود قضاوت‌ حرفه‌اي‌ در تهيه‌ و ارائه‌
صورتهاي‌ مالي‌ تدوين‌ مي‌شود لذا طبعاً نمي‌تواند تحت‌ تأثير الزامات‌
حسابداري‌ مقرر در قوانين‌ آمره‌ قرار گيرد بلكه‌ ممكن‌ است‌ برخي‌ اصول‌
مندرج‌ در آن‌ از الزامات‌ قانوني‌ فراتر رود. بديهي‌ است‌ الزامات‌
حسابداري‌ مقرر در قوانين‌ آمره‌ در تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مدنظر
قرار خواهد گرفت‌ تا سازگاري‌ لازم‌ بين‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ مندرج‌ در
قانون‌ و نحوه‌ عمل‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ ايجاد گردد.

3.
در موارد محدودي‌ ممكن‌ است‌ بنابه‌ ملاحظات‌ عملي‌، بين‌ اين‌ مجموعه‌ و
يك‌ استاندارد حسابداري‌ سازگاري‌ كامل‌ وجود نداشته‌ باشد. در چنين‌
حالاتي‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ برالزامات‌ مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌
مالي‌ برتري‌ خواهد داشت‌.

4. مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ يك‌
استاندارد حسابداري‌ نيست‌ و لذا براي‌ مسائل‌ خاص‌ مربوط‌ به‌
اندازه‌گيري‌ يا افشا، استانداردي‌ تعيين‌ نمي‌كند. معهذا از طريق‌
فراهم‌آوردن‌ اطلاعاتي‌ درمورد ديدگاه‌ بكار گرفته‌ شده‌ در تدوين‌
استانداردهاي‌ حسابداري‌، اين‌ مجموعه‌ دررابطه‌ با تهيه‌، حسابرسي‌ و
استفاده‌ از صورتهاي‌ مالي‌ مفيد خواهد بود. به‌علاوه‌ مباني‌ مندرج‌ در
اين‌ مجموعه‌ به‌عنوان‌ نقطه‌ اتكايي‌ براي‌ حل‌ و فصل‌ طيفي‌ از مسائل‌
حسابداري‌ كه‌ در مورد آنها استاندارد خاص‌ ارائه‌ نگرديده‌ است‌، كاربرد
خواهد داشت‌.

ديدگاه‌ كلي‌
5 . در تدوين‌ مفاهيم‌ نظري‌ حاضر،
از ميان‌ مفاهيم‌ گوناگون‌ سود، مفهوم‌ مبتني‌بر "نگهداشت‌ سرمايه‌" كه‌
متكي‌ بر مباني‌ اقتصادي‌ است‌ مورد پذيرش‌ قرار گرفته‌ است‌. اين‌ نظريه‌
كه‌ در محافل‌ حرفه‌اي‌ جهان‌ نيز مقبوليت‌ يافته‌ است‌، درآمدها و
هزينه‌ها را ناشي‌ از تغييرات‌ در داراييها و بدهيها تلقي‌ مي‌كند و تطابق‌
منطقي‌ آنها را تنها در پرتو ارائه‌ تعاريف‌ دقيق‌ و روشني‌ از داراييها و
بدهيها ممكن‌ مي‌داند.

گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌
6. محصول‌
نهايي‌ فرايند حسابداري‌ مالي‌، ارائـه‌ اطلاعات‌ مالي‌ به‌
استفاده‌كنندگان‌ مختلف‌، اعم‌ از استفاده‌كنندگان‌ داخلي‌ و
استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاري‌، در قالب‌ گزارشهاي‌ حسابداري‌
است‌. آن‌ گروه‌ از گزارشهاي‌ حسابداري‌ كه‌ با هدف‌ تأمين‌ نيازهاي‌
اطلاعاتي‌ استفاده‌كنندگان‌ خارج‌ از واحد تجاري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود،
در حيطه‌ عمل‌ گزارشگري‌ مالي‌ قرار مي‌گيرد.

7. صورتهاي‌ مالي‌،
بخش‌ اصلي‌ فرايند گزارشگري‌ مالي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. درحال‌ حاضر يك‌
مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ ترازنامه‌، صورت‌ سود و زيان‌، صورت‌
سود و زيان‌ جامع‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد (كه‌ از اين‌ به‌ بعد صورتهاي‌
مالي‌ اساسي‌ ناميده‌ مي‌شود) و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مي‌باشد. ديگر موارد
تشكيل‌دهنده‌ گزارشگري‌ مالي‌ مواردي‌ از قبيل‌ گزارش‌ مديران‌ درباره‌
فعاليت‌ واحد تجاري‌ و گزارش‌ تحليلي‌ مديران‌ مي‌باشد كه‌ همراه‌ با
گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ (و حسب‌ مورد گزارش‌ بازرس‌ قانوني‌) و صورتهاي‌
مالي‌ مجموعه‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ گزارش‌ مالي‌ سالانه‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. ساير
گزارشهاي‌ مالي‌ كه‌ به‌طور موردي‌ و با اهداف‌ خاص‌ تهيه‌ مي‌شود
دربرگيرنده‌ مواردي‌ از قبيل‌ گزارشهاي مالي تهيه‌ شده‌ به‌منظور دريافت‌
تسهيلات‌ مالي‌ از بانكها، گزارش‌ توجيهي‌ هيئت‌ مديره‌ جهت‌ افزايش‌
سرمايه‌ در مورد شركتهاي‌ سهامي‌ و اظهارنامه‌ مالياتي‌ مي‌باشد.

دامنه‌ كاربرد
8.
دامنه‌ كاربرد اين‌ مجموعه‌، صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ (كه‌ ازاين‌
به‌ بعد صورتهاي‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شود) مي‌باشد. اين‌ صورتهاي‌ مالي‌
حداقل‌ به‌طور سالانه‌ و در راستاي‌ رفع‌ نيازهاي‌ مشترك‌ اطلاعاتي‌ طيف‌
وسيعي‌ از استفاده‌كنندگان‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود. ساير گزارشهاي‌ مالي‌
از جمله‌ گزارشهاي‌ مالي‌ با اهداف‌ خاص‌، جزء صورتهاي‌ مالي‌ تلقي‌
نمي‌شود. معهذا برخي‌ مباني‌ اين‌ مجموعه‌ با تهيه‌ و ارائـه‌ چنين‌
گزارشهايي‌، تا آنجا كه‌ متكي‌ به‌ فرايند حسابداري‌ مالي‌ است‌، ارتباط‌
پيدا مي‌كند.

9. مفاهيم‌ نظري‌ حاضر در مورد صورتهاي‌ مالي‌ كليه‌
واحدهاي‌ تجاري‌ (انتفاعي‌) اعم‌ از اينكه‌ در بخش‌ خصوصي‌ يا عمومي‌
فعاليت‌ كنند كاربرد دارد. بدين‌ ترتيب‌ اين‌ مجموعه‌ معطوف‌ به‌ واحدهاي‌
انتفاعي‌ است‌ ليكن‌ عمدتاً در مورد واحدهاي‌ غير انتفاعي‌ نيز قابل‌
اعمال‌ است‌. خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌ كه‌ در بخش‌ ديگري‌ از اين‌
مجموعه‌ تشريح‌ گرديده‌ است‌، به‌طور يكسان‌ در مورد واحدهاي‌ انتفاعي‌ و
غيرانتفاعي‌ قابل‌ اعمال‌ است‌. ساير بخشهاي‌ اين‌ مجموعه‌ با درجات‌
متفاوتي‌ از تأكيد در اعمال‌ آنها، در مورد واحدهاي‌ غيرانتفاعي‌، بكار
گرفته‌ مي‌شود. دراين‌ارتباط‌، طيف‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌
گسترده‌تر مي‌گردد تا اعضا و اعانه‌دهندگان‌، تأمين‌كنندگان‌ منابع‌،
مشتريان‌ يا دريافت‌كنندگان‌ كالاها و خدمات‌ و تشكيلات‌ نظارتي‌ را دربر
گيرد. همچنين‌ اطلاعات‌ در مورد رعايت‌ قراردادها و هرگونه‌ محدوديت‌ در
استفاده‌ از وجوه‌ اهميت‌ بيشتري‌ مي‌يابد و تأكيـد بر رقـم‌ سود، جاي‌ خود
را به‌ تأكيد برمعيارهاي‌ عملكرد مالي‌ و غيرمالي‌ متفاوتي‌ مي‌دهد.

واحد گزارشگر
10.
گزارشگري‌ مالي‌ منعكس‌كننده‌ حسابدهي‌ واحد تجاري‌ در قبال‌ منابع‌ آن‌
است‌ و از اين‌ رو مبنايي‌ براي‌ ارزيابي‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ و اتخاذ
تصميمات‌ اقتصادي‌ فراهم‌ مي‌آورد. صورتهاي‌ مالي‌ به‌عنوان‌ بخش‌ اصلي‌
فرايند گزارشگري‌ مالي‌، به‌ استفاده‌كنندگان‌ مختلف‌ درارزيابي‌ وضعيت‌
مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ يعني‌
"واحدگزارشگر" ياري‌ مي‌رساند. "واحدگزارشگر" به‌ يك‌ واحد تجاري‌ منفرد يا
گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ موضوع‌ يك‌ مجموعه‌ صورتهاي‌
مالي‌ مشخص‌ است‌ كه‌ بنابر الزامات‌ قانوني‌، قراردادي‌ يا عرفي‌ و
به‌منظور رفع‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ استفاده‌كنندگان‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود.

ساير موارد
11.
مطالبي‌ كه‌ در اين‌ مجموعه‌ با حروف‌ پررنگ‌ مشخص‌ شده‌ است‌ مفاهيم‌
اصلي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و ساير مطالب‌ جنبه‌ توصيفي‌، تكميلي‌ و پشتيبان‌
دارد.

فهرست:
مقدمـه‌
هدف‌ و جایگاه‌
دیدگاه‌ کلی‌
گزارشگری‌ مالی‌ و اجزای‌ آن‌
دامنه‌ کاربرد
واحد گزارشگر
سایر موارد
فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهای‌ مالی‌
استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنان‌
وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌
فصل‌ دوم‌ ـ خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی
کیفیت‌ اهمیت‌
خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات
مربوط‌ بودن‌
ارزش‌ پیش‌بینی‌ کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌
انتخاب‌ خاصه‌
قابل‌ اتکا بودن‌
بیان‌ صادقانه‌
رجحان‌ محتوا برشکل‌
بی‌طرفی‌
احتیاط‌
کامل‌ بودن‌
خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌
قابل‌ مقایسه‌ بودن‌
ثبات‌ رویه‌
افشائیات‌
قابل‌ فهم‌بودن‌
ادغام‌ و طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌
توان‌ استفاده‌کنندگان‌
پیوست‌ اس نداردهای‌ حسابداری‌
مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)
محدودیتهای‌ حاکم‌ بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌
موازنه‌ بین‌ خصوصیات‌ کیفی‌
به‌ موقع‌ بودن‌
منفعت‌ و هزینه‌
تصویر مطلوب‌
فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهای‌ مالی‌
داراییها و بدهیها
داراییها
تعریف‌ دارایی‌
حقوق‌ و سایر راههای‌ دستیابی‌ مشروع‌
منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌
کنترل‌ توسط‌ واحد تجاری‌
معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌
مخاطره‌
بدهیها
تعریف‌ بدهی
تعهدات‌
معاملات‌ یا سایر رویدادهای‌ گذشته‌
سایر جنبه‌های‌ داراییها و بدهیها
قرینه‌ بودن‌ داراییها و بدهیها
تهاتر داراییها و بدهیها
حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌
درآمدها و هزینه‌ها
آورده‌ و س نده‌ صاحبان‌ سرمایه‌
پیوست‌ اس نداردهای‌ حسابداری‌
مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)
فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهای‌ مالی‌
مراحل‌ شناخت‌
معیارهای‌ شناخت‌
شناخت‌ اولیه‌
تجدید اندازه‌گیری‌
قطع‌ شناخت‌
شناخت‌ درآمد و هزینه‌
فرایند شناخت‌
رویدادهای‌ گذشته‌
معاملات‌
رویدادهایی‌ غیر از معاملات‌
قطع‌ شناخت‌
شناخت‌ درآمد و هزینه‌
شناخت‌ درآمد
شناخت‌ هزینه‌
کافی‌ بودن‌ شواهد
قابلیت‌ اتکای‌ کافی‌
اندازه‌گیری‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولی
ابهام‌ درباره‌ میزان‌ منافع‌
وجود یک‌ مبلغ‌ حداقل‌
فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گیری‌ در صورتهای‌ مالی‌
نظامهای‌ اندازه‌گیری
بهای‌ تمام‌ شده‌ ریخی‌
ارزش‌ جاری‌
تعدیل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومی
نتیجه‌گیری‌
پیوست‌ شماره‌ یک‌ ـ تأثیر نگهداشت‌ سرمایه‌ براندازه‌گیری‌ سود
پیوست‌ شماره‌ دو ـ مثالی‌ ساده‌ از یک‌ نظام‌ مبتنی‌بر ارزش‌ جاری‌ واقعی‌
پیوست‌ اس نداردهای‌ حسابداری‌
مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)
فصل‌ ششم‌ ـ نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهای‌ مالی
ویژگیهای‌ صورتهای‌ مالی‌
ادغام‌ اطلاعات‌
طبقه‌بندی
ارتباط‌ متقابل‌ صورتهای‌ مالی‌
اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌
صورتهای‌ مالی‌ اساسی
یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی
اطلاعات‌ متمم‌
ترازنامه‌
صورتهای‌ عملکرد مالی
صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد
انعطاف‌پذیری‌ مالی


مطالب دیگر:
📖دانلود گزارش کارآموزی شرکت کامپیوتری - شرکت کامپیوتری یکتا 📖دانلود گزارش کارآموزی شرکت كويرگرافيك پارس 📖دانلود گزارش کارآموزی شرکت مخابرات نیشابور📖دانلود گزارش کارآموزی شركت ساختماني ابهر رود📖دانلود گزارش کارآموزی شركت شيرآلات بهداشتي شيبه 📖دانلود گزارش کارآموزی شركت صنعتي هنكل 📖دانلود گزارش کارآموزی عمران شركت مهندسان مشاور سي سخت📖دانلود گزارش کارآموزی شركت همراه نرم افزار نوين 📖دانلود گزارش کارآموزی شیمی آشنائی با تولید پلی اتیلن و تست های مربوطه📖دانلود گزارش کارآموزی صنایع شیمیایی - شركت كشت و صنعت گرگان (يك و يك ) سيستم سردخانه و تصفيه‌خانه📖دانلود گزارش کارآموزی صنایع غذایی- كارخانه آرد زاودي بندرتركمن 📖دانلود گزارش کارآموزی طراحي و برنامه نويسي کامپيوتري 📖دانلود گزارش کارآموزی عمران مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی) 📖دانلود گزارش کارآموزی عمران برپايی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت 📖دانلود گزارش کارآموزی عمران مجتمع پزشكان 📖دانلود گزارش کارآموزی قالبگيري📖دانلود گزارش کارآموزی کار با سيستم عامل Unix در بانک صادرات- دايره کامپیوتر 📖دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیر و لبنیات چوپان 📖دانلود طرح کارآفرینی کارخانه کاغذ📖دانلود گزارش کارآموزی کارخانه نورد و توليد قطعات فولادي📖دانلود گزارش کارآموزی کاردانی صنایع شیمیایی آزمايش كنترل كيفي اداره آبفا برازجان📖دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر طراحي و نصب شبكه Lan دانشگده ادبيات و زبان خارجه تبريز 📖دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تابران📖دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر سازمان دانش‌آموزي استان گلستان 📖دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر نقش IT و شبكه در دخانیات